De Belemniet

Home

Onderwerpen

Producten

Excursiepunten

Contact

Links

Over ons

Sitemap

Over ons

Deutsche Version Deutsche Version


Jan Weertz

Jan Weertz bracht zijn jeugd door op het platteland in Zuid-Limburg; een geologisch gevarieerd landschap. Op een steenworp afstand van zijn geboortehuis ligt een vuursteenmijn uit de Nieuwe Steentijd die tijdens zijn jeugd archeologisch onderzocht werd. Deze bijzondere omgeving wekte in hem een breed scala aan interesses betreffende onze natuurlijke omgeving, haar geschiedenis, archeologie en de invloed van de mens daarop. Zowel gedurende als na zijn opleiding aan de Pedagogische Academie in Maastricht verdiepte Jan zich verder in de natuurlijke omgeving en breidde hij zijn interesse uit met geologie. De opgedane kennis gaf hij tot recent door middel van lezingen en excursies door aan geïnteresseerden in deze interessante materie. Tegenwoordig is het zwaartepunt van de activiteiten vrijwel volledig op deze website komen te liggen. Van Jan verschenen in de loop der tijd al dan niet in samenwerking met anderen vele publicaties, brochures en artikelen. Ook schreef hij enkele boeken en boeken op cd-rom en werkte hij aan andere boeken mee. Sinds zijn huwelijk schrijft hij veel van zijn publicaties samen met zijn vrouw Els. Hij bouwde in 2010 de website De Belemniet, die steeds verder uitgebreid wordt.

Langs stenen erfenissen Jan Weertz Steen voor steen - Jan Weertz Het oudste Limburg - Jan Weertz Reizen is ontdekken - Jan Weertz
Boeken van Jan Weertz.
Meer informatie staat onder de knop PRODUCTEN van deze website.

Hoewel sinds zijn verhuizing naar het midden van het land geologie de belangrijkste activiteit is, nemen archeologie, historie en biologie ook nog steeds een belangrijke plaats in. Op archeologisch gebied staat vooral de steentijd en het gebruik van gesteenten centraal. Jan experimenteert met technieken om stenen werktuigen te maken en bekijkt daarbij tevens wat met deze werktuigen gedaan kan worden. De hiermee opgedane ervaring is in de steentijdpagina's op deze website verwerkt. Op historisch gebied gaat de belangstelling vooral uit naar oude gebruiken, tradities en volksgeloof. Daarvoor is een apart gedeelte op deze website ingericht dat te vinden is via de pagina TRADITIES EN GEBRUIKEN.

vulkanisme in de Eifel - Jan Weertz IJzer is overal - Jan Weertz Onze omgeving in de tropen - Jan Weertz Zwerven langs de Maas en haar gesteenten - Jan en Els Weertz
Enkele boeken op cd-rom van Jan Weertz / Jan en Els Weertz.
Meer informatie staat onder de knop PRODUCTEN van deze website.

Op het gebied van biologie en natuur is er altijd een veelzijdigheid aan activiteiten geweest. In een Zuid-Limburgse heemkundevereniging was hij niet alleen erg actief in een sectie archeologie maar was hij ook druk doende in een sectie natuur. Naast diverse educatieve activiteiten hield hij zich daar bezig met de instandhouding van kleine landschapselementen zoals het behoud van drinkpoelen in weilanden en het knotten van wilgen en met het behoud van natuur in het algemeen. Ook bij het oprichten van een streekmuseum was hij hier een van de drijvende krachten.

Bijzondere aandacht is er bij Jan altijd geweest voor het onderzoek naar zoogdieren. Zo werkte hij mee aan een verspreidingsatlas van zoogdieren in Limburg en verrichtte hij zoogdierinventarisaties op de Utrechtse Heuvelrug voor de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Om op deze terreinen professioneler bezig te kunnen zijn, volgde Jan de opleiding Faunabeheer.

Els Weertz

Els Weertz raakte door haar huwelijk met Jan ook in geologie en historie geïnteresseerd. Samen met haar man vormt ze een team bij de veldverkenningen en het literatuuronderzoek voor de verhalen achter allerlei geologische en historische fenomenen. De planning en coördinatie van de veldverkenningen worden vaak door haar uitgevoerd. Haar gedegen rapportages van de veldverkenningen zorgen ervoor dat de opgedane ervaringen goed gearchiveerd en altijd snel terug te vinden zijn. Daarmee draagt ze in een belangrijke mate bij aan de informatie die op deze website te vinden is. Els studeerde onder andere Duitse taal aan de Hogeschool in Utrecht.
Samen met Jan zorgt Els voor de vertalingen van de teksten in het Duits, de eindredactie van de Duitse teksten op deze website is in haar handen. Als verlengde van het onderzoek van Jan en Els naar de bijzondere toepassing van stenen vormen ze samen met Rainer Scherb de redactie van de Duitse website  Schabespuren.

© De Belemniet